Com eliminar notícies i interessos de la barra de tasques de Windows 10

Per suprimir notícies i interessos de la barra de tasques del Windows 10, simplement feu clic amb el botó dret del ratolí a qualsevol àrea i al submenú que sembla desmarcat a Desconnecta.

How to remove News and Interests from windows 10 taskbar

To remove News and Interests from the taskbar in Windows 10, simply right-click in any area and on the submenu that appears unchecked to Disconnect.

Guia per comprar un ordinador portàtil i no morir en l'intent

Perquè no malgastis els teus diners aquí tens 5 consells bàsics Avui en dia hi ha innombrables models i marques d'ordinadors portàtils, moltes vegades podem trobar màquines a un cost similar però amb característiques molt diferents, es tracta de no enlluernar-se per les paraules tècniques del venedor o de la pàgina web del fabricant. Cal tenir en compte que els… Read more →

Guide to buying a laptop and not dying in the attempt

So that you do not waste your money here you have 5 basic tips Nowadays there are countless models and brands of laptops, many times we can find machines at a similar cost but with very different characteristics, it is a matter of not being dazzled by the technical words of the seller or the manufacturer's website. Keep in mind… Read more →

Consells per a un ZOOM segur

Consells de seguretat senzills per utilitzar Zoom en les nostres videoconferències de grup. Amb uns senzills passos evitaràs aquests problemes i tindràs un Zoom segur.

Tips for a secure ZOOM

Simple safety tips for using Zoom in our group videoconferences. With a few simple steps you will avoid these problems and have a secure Zoom.